Debian logoDebian Screenshots >

human-icon-theme

Human Icon theme

on Debian 10 courtesy of ColinNji[at]gmail[dot]com
on Debian 10 courtesy of ColinNji[at]gmail[dot]com
from version 0.36
Human Icon theme
from version 0.36