Debian logoDebian Screenshots >

im-switch

Input method switch framework

Input method switch framework
from version 1.20