Debian logoDebian Screenshots >

kgrab

screenshot utility for KDE 4

screenshot utility for KDE 4
from version 0.1.1-kde4.4.0-0ubuntu4