Debian logoDebian Screenshots >

language-pack-kde-de

KDE translation meta package for language de