Debian logoDebian Screenshots >

language-pack-kde-ru

KDE translation meta package for language ru