Debian logoDebian Screenshots >

language-pack-kde-zh-hans

KDE translation meta package for language zh_CN