Debian logoDebian Screenshots >

libmono-messaging-rabbitmq2.0-cil

Mono Messaging RabbitMQ library (for CLI 2.0)