Debian logoDebian Screenshots >

libnotify4

sends desktop notifications to a notification daemon