Debian logoDebian Screenshots >

lintian-brush

automatically fix lintian problems