Debian logoDebian Screenshots >

mediawiki-extensions-graphviz

Extensions for MediaWiki -- GraphViz extension