Debian logoDebian Screenshots >

mediawiki-extensions-ldapauth

Extensions for MediaWiki -- LdapAuthentication extension