Debian logoDebian Screenshots >

plymouth-theme-xubuntu-logo

graphical boot animation and logger - xubuntu-logo theme

graphical boot animation and logger - xubuntu-logo theme
from version 0.8.3-17