Debian logoDebian Screenshots >

pycmail

mail sorter written in Python

mail sorter written in Python
from version 0.1.4