Debian logoDebian Screenshots >

python-zope.copy

Pluggable object copying mechanism