Debian logoDebian Screenshots >

qtgain

graphical user interface for various "gain" utils

graphical user interface for various "gain" utils
from version 0.8.2-0ubuntu1