Debian logoDebian Screenshots >

reportbug-gtk

reports bugs in the Debian distribution (GTK+ UI)