Debian logoDebian Screenshots >

theorur

simple tool for Ogg/Theora streaming written in GTK+2

simple tool for Ogg/Theora streaming written in GTK+2
from version 0.5.5-0ubuntu1