Debian logoDebian Screenshots >

thunderbird-locale-ru

Russian language pack for Thunderbird