Debian logoDebian Screenshots >

ttf-takao-gothic

transitional dummy package

transitional dummy package
from version 003.02.01-2ubuntu1