Debian logoDebian Screenshots >

ubiquity-frontend-debconf

debconf frontend for the Ubiquity live installer