Debian logoDebian Screenshots >

ubuntu-sounds

Ubuntu's GNOME audio theme