Debian logoDebian Screenshots >

ubuntustudio-icon-theme

Ubuntu Studio Icon Theme

Ubuntu Studio Icon Theme
from version 0.16