Debian logoDebian Screenshots >

vmware-manager

utility to manage VMware virtual machines