Debian logoDebian Screenshots >

wally

Qt4 wallpaper changer

settings
settings
from version 2.4.4-0ubuntu1