Debian logoDebian Screenshots >

xawtv-plugin-qt

television viewer - QuickTime plugin