Debian logoDebian Screenshots >

xchat

IRC client for X similar to AmIRC