Debian logoDebian Screenshots >

xeji

Yet Another Follow the Mouse X demo

Yet Another Follow the Mouse X demo
from version 1.2-14