Debian logoDebian Screenshots >

xfmpc

graphical GTK+ MPD client

graphical GTK+ MPD client