Debian logoDebian Screenshots >

xicc

set the ICC colour profile for an X display